Gemeente Amsterdam

Gepubliceerd: 23 dagen geleden

Programmeur Onderhoud Civiele Constructies

Amsterdam
€3,526 - €5,118 (Maand)
Gepubliceerd: 23 dagen geleden
Solliciteer nu

Programmeur Onderhoud Civiele Constructies
32 – 36 uur | Amsterdam

De optimale mix van dagelijks onderhoud enerzijds en groot onderhoud en vervangingen anderzijds: dat is wat jij als programmeur onderhoud civiele constructies realiseert. Zo zorg je voor een veilig en goed bereikbaar Amsterdam. Check hier onze vacature

De functie
De Amsterdamse bruggen: wie kent ze niet? Ze zijn kenmerkend voor onze stad. Maar hoe houden we de bijna 2.000 bruggen en ruim 600 kilometer aan kade en oevers in optimale staat? Als programmeur onderhoud civiele constructies weet jij het antwoord op die vraag. Vol enthousiasme stuur jij op de maximale prestatie van en risicobeheersing rondom deze assets. Uiteraard doe je dat binnen budget. Zo maak je onze stad iedere dag een beetje mooier en veiliger.

Dit ga je doen
Denk- en doekracht: dat is wat jij levert binnen het team programmeurs van Civiele Constructies. Dankzij jou ligt er een integrale programmering voor alle beheeractiviteiten en projecten in de openbare ruimte die betrekking hebben op civiele constructies. Je staat in deze programmering stil bij de korte, middellange en lange termijn.

Samen met de andere programmeurs uit je team analyseer je de inspectierapporten van assets zoals bruggen, kades en oevers. Ook bekijk je andere kwaliteitsgegevens zoals meldingen van burgers, en schouwrapporten. Op basis van al deze input bepalen jullie de optimale mix van dagelijks onderhoud enerzijds en groot onderhoud en vervangingen anderzijds. Uiteraard houd je hierbij rekening met de kaders van stedelijke programmering. Denk aan kaders rondom duurzaamheid en bereikbaarheid. Vraagt de dagelijkse praktijk om aanpassingen? Bijvoorbeeld omdat in de directe omgeving al gewerkt wordt aan wegen of bruggen en kades. Dan speel je hier soepel op in. Zo breng je onze programmering in lijn met het dagelijks onderhoud dat bijvoorbeeld door de directie Stadswerken en binnen het Amsterdamse Bos wordt uitgevoerd.

Naast het bepalen van de optimale onderhoudsmix ben je ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de programmering rondom de civiele constructies op die van het programmateam Bruggen en Kades. Zij voeren een grootschalige onderhouds- en renovatieopgave uit rondom de bruggen en kades. Daarnaast stem je de programmering af op die van de overige assets en op de gebiedsplannen van organisaties zoals Grond en Ontwikkeling. Het eindresultaat? Een integraal meerjarig uitvoeringsprogramma. Tot slot draag je bij aan de doorontwikkeling van het team Civiele Constructies. Samen met je collega’s verdiep je de vakkennis en breng je de processen en gebruikte standaarden een stap verder.

Dit is jouw kracht
Altijd ben jij gericht op samenwerking en een optimale relatie met anderen. De belangen die er spelen, voel jij als geen ander aan en je speelt er goed op in. Je bent initiatiefrijk en houdt je ogen op het eindresultaat. Dankzij je sterke analytische vermogen kom je snel tot de kern van zaken. En op sympathieke wijze overtuig je anderen van jouw standpunten. Verder heb je:

 • Mi­ni­maal een hbo-di­plo­ma ci­vie­le tech­niek, of ver­ge­lijk­ba­re ste­vi­ge tech­ni­sche ach­ter­grond.
 • Mi­ni­maal vijf jaar er­va­ring met het pro­gram­me­ren en plan­nen van in­fra­struc­tu­re­le wer­ken en pro­jec­ten.
 • Ken­nis van de rol­len van- en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ver­de­ling -tus­sen de ver­schil­len­de ke­ten­part­ners die zich rich­ten op de open­ba­re ruim­te.
 • Bij voor­keur ken­nis van de be­stuur­lij­ke en po­li­tie­ke are­na van de ge­meen­te Am­ster­dam en de ge­bieds­spe­ci­fie­ke op­ga­ven.

Dit bieden wij je

 • Mi­ni­maal € 3.526, - en maxi­maal € 5.118, - bru­to per maand (schaal 11) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­a­le, di­ver­se or­ga­ni­sa­tie waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.

Hier ga je werken
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van taakgericht naar procesgericht werken. In het ruim veertigkoppige team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én bij de stad. Onze mensen weten wat er speelt in de stad en de wereld, net als jij. Samen sturen zij integraal op een optimale instandhouding en maximale beschikbaarheid van de civiele constructies in Amsterdam. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de directie Stadswerken, de stadsdelen, het team van het programma Bruggen en Kades en diverse teams van Verkeer en Openbare Ruimte.

Reageer direct
Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 10 oktober 2020 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. Gezien de coronamaatregelen vinden alle gesprekken online plaats.

Goed om te weten
De ge­meen­te Am­ster­dam wil een di­ver­se en in­clu­sie­ve or­ga­ni­sa­tie zijn. Een or­ga­ni­sa­tie die ruim­te biedt aan ie­der­een en die de di­ver­si­teit van me­de­wer­kers in­zet om be­te­re re­sul­ta­ten te ha­len voor de stad. Ta­lent als ba­sis, di­ver­si­teit als kracht. We stre­ven er­naar dat het per­so­neels­be­stand een af­spie­ge­ling is van de be­roeps­be­vol­king van Am­ster­dam met al haar aan­we­zi­ge ver­schil­len.

Vragen?

 • Wil je meer in­for­ma­tie over de pro­ce­du­re? Neem dan con­tact op met Chris­ti­ne Hil­gers, ad­vi­seur Wer­ving en Se­lec­tie. Zij is be­reik­baar via 06 – 11 17 90 90 en c.hil­gers@am­ster­dam.nl.
 • Vra­gen over de func­tie? Stel ze aan Ar­jen van Maanen, Co­ör­di­na­tor In­spec­tie en Pro­gram­me­ring. Hij is be­reik­baar van­af 7 sep­tem­ber op 06- 24 16 51 37 en ar­jen.van.maanen@am­ster­dam.nl. Van­af 14 au­gus­tus tot 7 sep­tem­ber kun je bel­len met Chris­ti­ne Hil­gers. Zij is be­reik­baar op 06-11 17 90 90.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van deze va­ca­tu­re stel­len wij niet op prijs.
Trefwoorden: Programmeur, onderhoud, civiele constructies, fulltime, HBO, Amsterdam, gemeente, projectmanagement, bouw, civiele techniek, technisch, infrastructuur, projecten, ervaren

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Carrièreniveau

Dienstverband

Vakgebieden Betabanen